Five Star Hotel

Name Address Tel (0538)
Ramada Plaza Hotel No.16 East Yingsheng Road 8368888

Four Star Hotel

Name Address Tel (0538)
Lingjing Plaza Hotel East of Taishan Square 6986666
Taishan Huaqiao Hotel Middle Section of Dongyue Street 8228112
Huatai Hotel Middle Yingsheng Road 2105859 2105839
Yuzuo Hotel No.50 North of Dai Temple Road 8269999
Zhengyuanmingyin

International Hotel

No.163 Dongyue Avenue  8588999
Feicheng Baosheng Hotel No.20 Longshan Road  3237888

 Three Star Hotel

Name Address Tel (0538)
Taishan Guesthouse No.26 Hongmen Road 8224678
Shenqi Hotel No.10 Heaven Street, Mount Tai 8223866

8337025

Railway Hotel Dongyue Avenue 2108086

2108000

Oriental Holiday Hotel Middle Section of Dongyue Avenue 8295066
Jinhai Hotel East Section of Dongyue Avenue 8228899
Jinshan Resort No.137 Huanshan Road 8225254

6281166

Hongqiao Hotel Giant Buddhist Temple,Zhoudian 8412111
Luke 88 Hotel in Dadu No.43 Dongyue Avenue 6297988
Puzhao Hotel East Section of Leigushi Avenue 8226808
Taishan Hotel No.123 Daizong Avenue 8223114
ZhongtaiYaochi Hotel North End of East Hushan Road 6203080
Chinese Coal Miners Taishan Sanatorium No.202 Hushan Road 8238356
Heping Hotel No.275 Daizong Avenue 8227092
Dongdu Hotel No.279 Daizong Avenue 8227948
Yingsheng Hotel Inside the parking lot of Taiwaicun 6206888
Wuma Hotel No.29 Lingshan Street 8256666
Jinhua Taishan

Impression Hotel

North End of South Longtan Road 6291011
Green Tree Inn No.1 East Road of Municipal Government, Leigushi Avenue 8480888
Jiahua City Hotel No.143 Dongyue Avenue 6295555
Shanshui Jiahui

Business Hotel

No.30 Aolaifeng Road 5899599
Shengjia Hotel South Section of Jiaochang Street 8999558
Taishan Tianxi Hotel South Section of Longtan Road 6623203
Daiyue Guesthouse

(Taohuayuan Resort)

Taohuayuan 8571326
Xintai Qidu Hotel Middle Section of Qingyun Road 7260005
FeichengTaixi Hotel No.020 Beijing Road 3230408
Dongping Guesthouse No.015 Longshan Avenue 8233499
Ningyang Hotel No.469 Changshou Road,Ningyang 5611111
Name Address Star-level Tel(0538)
Xintai Zhongxinya Hotel No.311 Xiangyang Road, Xintai Three Star 2173881
Xintai Jinsui Hotel No.35 West Huancheng Road, Xintai Three Star 7225504
Xintai Putuo

Mountain Villa

East of the gate of Lotus Mountain  Scenic Area, Xintai Three Star 7549777
Xintai Mingtian Ecological Park& Restaurant Hengshan Road, High-tech Development Zone, Xintai Three Star 7058666
Dongping Huijun Restaurant Middle Section of Xishan Road, Dongping Three Star 2822454
Mocuomen Tripe Hot Pot Dongping Jinmen Restaurant Suite A,Jiuxin Huayuan,Yinshan Road, Dongping Three Star 2983666
Taishan Restaurant No. Hongmen Road Three Star 6267777
Tai’an Countryside Hometown

Flagship Restaurant

South of West End of Kangfu Road Three Star 8997117
Tai’an Miaopin Hotel Management Co.,Ltd No.20 Jinshan Road Three Star 6299999
Mou Family Fotiaoqiang (Buddha jumps over the wall)Restaurant No.49 Puzhao Temple Three Star 8337888
Juding Restaurant at Yingsheng Road Middle Section of Yingsheng Road Three Star 8218577
Ningyang Jincai Mountain Villa Jiangji Town, Ningyang Three Star 5252888
Ningyang Red Bird Manor Geshi Town,Ningyang Three Star 5409777
Xintai Yujingyuan Restaurant West Section of Xinwen Street Three Star 7835115
Xintai Heli Jinsheng Hotel No.1319 Fuqian Street, Xintai Two Star 6320578
Dongping Dezhuang Hot Pot No.7 Daoxiang Street, Xintai Two Star 2691111
Dongping Yipin Yuxiang

Duck Spicy Pot

Yinshan Street, Dongping Two Star 2983999
Dongping Wanhexuan Cuisine Gardern Middle Section of Pinghu, Dongping Two Star 2315888